BA.png

In de praktijk

Doordat de praktijk van mr. Benard zeer flexibel en laagdrempelig is, kan er snel voor cliënten tegen de overheid worden opgetreden. De dienstverlening is volledig afgestemd op de belangen en rechtspositie van de cliënt, diens belangen staan centraal. Er is een oplossingsgerichte focus, ook als het geschillen betreft met de overheid. In het algemeen leert de praktijk dat de overheid een stugge, moeilijk te bespelen tegenstander is. Om de overheid juridisch gezien zo goed mogelijk "aan te pakken" dient men van goede huize te komen. Gespecialiseerde rechtsbijstand voor burgers en bedrijven tegen de overheid is dan ook een absolute voorwaarde om conflicten met de overheid zo goed en snel mogelijk te beëindigen.

In zijn praktijk behandelt mr. Benard voornamelijk rechtszaken tegen de overheid dus zaken die te maken hebben met het bestuursrecht (conflicten tussen burgers en bedrijven en de overheid) met bouw- en omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, ontheffing, handhaving, aanschrijvingen, boetebesluiten, ambtenarenzaken, etc. Mr. Benard treedt regelmatig tegen overheidsorganen op. Ook behandelt mr. Benard regelmatig en steeds vaker, zaken die betrekking hebben op ernstige overlast en waartegen de (gemeentelijke) overheid niet of onvoldoende optreedt (overheidsaansprakelijkheid). De overheid is doorgaans aansprakelijk voor gebrekkig/falend overheidstoezicht.

Daarnaast behandelt mr. Benard ook privaatrechtelijke zaken, waaronder het geven van advies en het behandelen van geschillen over onder andere verbintenissenrecht, aansprakelijkheid, huurovereenkomsten en burenrecht. In de praktijk blijkt dat in geschillen vaak zowel bestuursrechtelijke als privaatrechtelijke aspecten een rol spelen, waarbij ook weer de overheid vanuit beide perspectieven kan worden aangesproken.

In de praktijk kunnen cliënten ook terecht voor een second opinion, al dan niet middels een doorverwijzing van een rechtsbijstandverzekeraar.